Văn bản thành phố

Số hiệu

Tên văn bản, công văn

Ngày công văn

Tải về

25-Ctr/TU

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

31/12/2022

16/TB-LĐLĐ

[Thông báo] – Giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký

09/02/2023

1269/LDLD-TG

[Công văn] – Về việc hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2022

24/11/2022

908/LĐLĐ-UBKT

[Công văn] – Triển khai thực hiện Quyết định 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

13/9/2022

57/KH-CTĐ1

[Kế hoạch] – Hoạt động Cụm thi đua 1 – LĐLĐ Thành phố

18/7/2022

253/LĐLĐ-TC

[Công văn] – Về việc chia số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm 31/12/2021

06/4/2022

03/TB-LĐLĐ

[Thông báo] – Tổ chức Đoàn tham dự chương trình “Tết Sum vầy” 2022

05/01/2022