CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vịnh Hạ Long, Việt Nam
Mộc Châu - Sơn La, Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ