Triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 04/6, tại Nhà văn hóa Lao động quận Tân Bình, Liên đoàn Lao động quận phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Hội Cựu Chiến binh quận, Quận đoàn, Hội Chữ thập đỏ quận, Hội Người Cao tuổi quận tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự có: ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; bà Nguyễn Thị Nguyệt Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận; ông Đỗ Công Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Phó Ban Đoàn kết công giáo quận,…cùng hơn 200 đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận.

Đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc tôn giáo cùng lắng nghe Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, chia sẻ tại hội nghị.

Hội nghị được Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, trao đổi những điểm chính, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ông Lê Hoàng Việt Lâm nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc tôn giáo cùng lắng nghe Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, chia sẻ tại hội nghị.

Đồng thời, phân tích, chia sẻ về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tác trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp theo đó, ông Lê Hoàng Việt Lâm báo cáo chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm đã tập trung, phân tích những nội dung cốt lõi của chủ đề học tập năm 2022 như: Cán bộ là gốc của mọi sự thành công, sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Tiên phong, gương mẫu; phẩm chất đạo đức; trình độ, năng lực; tác phong, phương pháp,…

Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, chia sẻ tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa trong việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ học tập, nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN