Tác phẩm: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các năm

1. Bản Di chúc đánh máy năm 1965

Anh di chuc may chu 3

Anh di chuc may chu 1

Anh di chuc may chu 2

 2. Bản Di chúc viết tay năm 1968 và 1969

di chuc 69 viet tay 3

di chuc 69 viet tay 4

di chuc 69 viet tay 5

di chuc 69 viet tay 6

di chuc 69 viet tay 1

di chuc 69 viet tay 2

di chuc 69 viet tay 7

3. Bản Di chúc đánh máy lại năm 1968 và 1969

di chuc 68 danh may 1

di chuc 68 danh may 2

di chuc 68 danh may 3

di chuc 68 danh may 4

Ban Biên tập

(Theo cuốn “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia”, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nxb. Thông tin và truyền thông, 2013)

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN