VĂN BẢN – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

Bộ luật Lao động năm 2019 do Quốc hội ban hành quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Tải về Văn bản gốc – Bộ Luật Lao động năm 2019

Chia sẻ: