Kết quả công tác đối ngoại sau 35 năm đổi mới

Trong hơn 35 đổi mới vừa qua, kế thừa và phát huy truyền thống đối ngoại vẻ vang của dân tộc, nhất là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã kế thừa và không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở vì hòa bình, hợp tác và phát triển, thực thi chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Nguồn thông tin: Trang tin điện tử Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh – Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại TPHCM

Kết quả công tác đối ngoại sau 35 năm đổi mới (thanhuytphcm.vn)

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN