Văn bản

Số hiệu

Tên văn bản, công văn

Ngày công văn

Tải về

122/LĐLĐ

[Công văn] Về việc mở tài khoản của BCH Công đoàn cơ sở

17/5/2024

42/TB-LĐLĐ

[Thông báo] Về việc đóng 2% kinh phí công đoàn năm 2024.

17/5/2024

25-Ctr/TU

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

31/12/2022

16/TB-LĐLĐ

[Thông báo] – Giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký

09/02/2023

1269/LDLD-TG

[Công văn] – Về việc hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2022

24/11/2022

908/LĐLĐ-UBKT

[Công văn] – Triển khai thực hiện Quyết định 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

13/9/2022

105/UBKT

[Công văn] – Đính chính văn bản Quyết định 5130/QD-TLĐ ngày 12/8/2022

30/8/2022