[Thông báo] Về việc đóng 2% kinh phí công đoàn năm 2024.