[Công văn] – Đính chính văn bản Quyết định 5130/QD-TLĐ ngày 12/8/2022