[Công văn] – Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy