[Công văn] – Về việc chia số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm 31/12/2021