[Công văn] – Về việc hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022