[Công văn] Về việc mở tài khoản của BCH Công đoàn cơ sở