[Công văn] – Về việc phối hợp thực hiện công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là đoàn viên công đoàn