[Công văn] – Về việc Tham dự mô-đun 3 đào tạo chuyên gia, giảng viên TƯLĐTT