[Hướng dẫn] 47/HD-TLĐ- Thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với CĐCS