[Hướng dẫn] – Bình chọn, xét tặng “Giải thưởng 28/7”