[Hướng dẫn] – Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc