[Hướng dẫn] – Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn