[Kế hoạch] – Tổ chức Cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân Thành phố”, góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thành phố, năm 2022