[Kế hoạch] – Tổ chức ngày “Vì sức khỏe người Lao động”