[Quyết định] – 4290/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở.