[Quyết định] – Ban hành Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.