Thông báo tham gia hội thi online “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động” cấp Thành phố năm 2022